top of page

Statut Udruženja

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS”, br.51/09, 99/2011, 44/2018- dr. zakon), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 2. avgusta 2021, u Beogradu usvojen je

 

 

STATUT

UDRUŽENJA „ТОМ:Белграде“

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

Udruženje „ТОМ:Белграде“ (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije i socijalne inkluzije.

 

Ciljevi udruženja

 

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: Širenje svesti o ugroženim socijalnim grupama i osnaživanje pojedinaca i grupa ljudi u korišćenju svojih znanja i veština za dobrobit zajednice, širenje svesti o ekološki održivim rešenjima za poboljšanje kvaliteta života ugroženih grupa, kao i saradnja s državnim ustanovama, drugim NVO organizacijama i pravnim licima u skladu s ciljevima jačanja sektora društvene odgovornosti, inkluzije i razvoja pomagala za ugrožene grupe.

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) Organizuje radionice sa idejom uključivanja svih interesnih grupa u razvoj pomagala i drugih softverskih i ne-softverskih rešenja koja mogu pomoći ugroženim socijalnim grupama;

2) Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, seminare i druge oblike edukacije u oblasti razvoja rešenja za pomoć socijalno ugroženim grupama i inkluzije;

3) Organizuje stručnjake za rad na transferu znanja iz domena različitih softverskih i ne-softverskih veština u cilju izrade pomagala za socijalno ugrožene grupe;

4) Promoviše značaj razvijanja svesti o društvenoj odgovornosti;

5) Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave socijalnim pitanjima i procesima proizvodnje;

 

Naziv i sedište

 

Član 3.

Naziv Udruženja je: Удружење „ТОМ:Белграде“.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association »TOM:Belgrade«.

Udruženje ima sedište u Beogradu

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 4.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta, nepoštovanjem pravila Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazložen predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Prava, obaveze i odgovornost članova

 

Član 5.

Član ima pravo da:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 2. Učestvuje u radu organa Udruženja, u skladu sa Statutom;

 3. Predlaže projekte, kao i mere za unapređenje rada Udruženja

 4. Bira i bude biran u organe Udruženja, u skladu sa Statutom

 5. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;

 6. Da koristi radioničarske prostorije udruženja i podršku u smislu znanja i drugih resursa u skladu s ciljevima udruženja, poštovanjem pravila ponašanja i prema prethodnoj rezervaciji prostora;

 

Član je dužan da:

 1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

 2. Učestvuje, u skladu sa svojim interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;

 3. Poštuje pravila propisana od strane udruženja na koje pisanim putem daje svoju saglasnost;

 4. Plaća članarinu, osim u slučajevima kada je opštim aktima Udruženja oslobođen ove obaveze;

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 6.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Savetodavno telo.

 

Skupština

 

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

 

Svi članovi Udruženja imaju pravo na učešće u radu Skupštine u vidu podnošenja predloga i diskutovanja o iznetim predlozima.

 

Članovi-osnivači imaju pravo na učešće u radu Skupštine u vidu podnošenja predloga i diskutovanja o iznetim predlozima, kao i pravo glasanja i odlučivanja o iznetim predlozima.

 

Članovi koji su učestvovali na Osnivačkoj skupštini Udruženja imaju status članova-osnivača. Skupština donosi odluku o davanju statusa članova-osnivača drugim članovima Udruženja.

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine ukupnog broja članova. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

 

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik Upravnog odbora ili lice koje on za to ovlasti.

 

Skupština:

 1. Usvaja plan i program rada Udruženja;

 2. Usvaja mere za unapređenje rada Udruženja;

 3. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta Udruženja;

 4. Usvaja druge opšte akte Udruženja;

 5. Bira i razrešava predsednika i članove Upravnog odbora;

 6. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

 7. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

 8. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

 9. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

 10. Donosi odluku o prijemu u članstvo Udruženja;

 11. Donosi odluku o davanju članovima statusa članova-osnivača;

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova-osnivača.

 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova-osnivača.

 

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova-osnivača.

Upravni odbor

 

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i glavni donosilac odluka, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Predlaže plan i program rada, mere za unapređenje funkcionisanja Udruženja, kao i predloge za izmene i dopune Statuta Udruženja.

 

Upravni odbor ima predsednika i dva člana koje bira i opoziva Skupština.

 

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

 

Upravni odbor iz reda svojih članova bira zamenika predsednika.

 

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

 

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana

dokumenta u ime Udruženja.

Član 9.

 

Upravni odbor:

 1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

 2. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

 3. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;

 4. Donosi finansijske odluke;

 5. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

 6. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 1. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

 7. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 8. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 2 člana, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Savetodavno telo

 

Član 10.

Savetodavno telo daje stručno mišljenje po pitanju rada Udruženja.

 

Savetodavno telo ima tri ili više članova. Član Savetodavnog tela mora da poseduje ekspertizu iz domena inkluzije, razvoja proizvoda, softverskog inženjerstva, edukacije, finansija ili neke od proizvodnih branši.

 

Članove Savetodavnog tela bira Upravni odbor. Mandat članova Savetodavnog tela traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

 

Članovi Savetodavnog tela se mogu povući iz članstva u Savetodavnom odboru, tako što o tome u pisanoj formi obaveste Upravni odbor .

Upravni odbor može isključiti članove Savetodavnog tela u slučaju neaktivnosti ili narušavanja ugleda Udruženja u pisanoj formi uz

obrazloženje.

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 11.

 

Rad Udruženja je javan.

 

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

 

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 12.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za društvenu odgovornost o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 13.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, izradom pomagala za ugrožene socijalne grupe i na drugi zakonom dozvoljeni način.

 

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

 

Član 14.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost 72.19 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

 

Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

 

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

Prestanak rada Udruženja

 

Član 15.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

                                                         

Član 16.

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Član 17.

 

Udruženje ima pečat ovalnog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Удружење »ТОМ:Белграде«, u donjoj polovini: Association »TOM Belgrade«, a u sredini TOM simbol napravljen od dva pravougla trougla sastavljena dužim stranicama gradeći veći trougao vrhom usmerenim nadole, dva koncentrična kruga jedan u drugom i ilustracijom kocke .

 

Član 18.

 

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 19.

 

Ovaj statut stupa na snagu njegovim donošenjem na osnivačkoj Skupštini Udruženja.

 

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja.

David Daković

bottom of page